• 93 215 13 59
 • comunicacio@colegiominas.com
  Catalan Spanish

  ACTUALITAT

  Dimarts, 11 Setembre 2018 09:59

  La col·legiació obligatoria

  Anàlisis legal del marc vigent en matèria de col·legiació.

  A la feina CAP DUBTE.

  Text extret del document "PROTOCOL DE BAIXA COL·LEGIAL" emès pel Consejo Superior de Colegios de IT y G de Minas y Energia de España.

  "

  És dins de la Llei de Col·legis Professionals 2/1974, mes concretament en el seu article 3 °, de conformitat amb la redacció formulada en la Llei 25/2009 de 22 de desembre (Llei Òmnibus) on es recull, com a criteri general, aquesta obligatorietat :

  3.2. "Serà requisit indispensable per a l'exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent quan ho estableixi una llei estatal".

  D'altra banda, la disposició transitòria quarta "Vigència de les obligacions de col·legiació" indica:

  "En el termini màxim de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, prèvia consulta de les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts Generals un projecte de llei que determini les professions per a l'exercici és obligatòria col·legiació"

  Dit Projecte, al dia d'avui no ha tingut entrada en les Corts i en qualsevol cas, haurà de preveure la continuïtat d'obligació de col·legiació en aquells casos i supòsits d'exercici en què es fonamenti com a instrument eficient de control de l'exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats en què es puguin veure afectades, de manera greu i directa, matèries d'especial interès públic, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones físiques. Clarament les professions d'Enginyer Tècnic.

  Tot l'exposat fins al moment ens deixa una idea clara i concisa: per a exercir la professió és requisit "sine qua non" la incorporació al Col·legi, en la mesura que una llei estatal no disposi el contrari, per tant és il·legal l'exercici professional sense complir aquest requisit.

  D'acord amb l'anterior es pronuncien les sentències del Tribunal Constitucional de 17 de gener, de 28 de febrer, de 14 de març i de 29 de maig de 2013 que consideren inconstitucionals els articles de diverses normes autonòmiques que eximien de col·legiació obligatòria als funcionaris al servei de l'Administració, el contingut es pot resumir en:

  • La col·legiació forçosa serveix com a element definitori de la institució col·legial a la qual pertany a raó de l'activitat professional que es realitza, sent el de funció pública merament incidental en no tractar-se de col·legis professionals integrats exclusivament per funcionaris públics.
  • L'art. 1.3. de la Llei 2/1974 de 13 de febrer, de col·legis professionals no conté una excepció a la regla de la col·legiació forçosa per als professionals que exerceixen la seva activitat al servei de l'administració pública, quan aquesta resulta exigible.
  • L'exigència de la col·legiació obligatòria per a l'exercici d'una determinada professió garanteix la igualtat en l'exercici dels drets i deures constitucionals.

  Com a conclusió hem de remarcar que la Llei de Col·legis Professionals exigeix ​​la col·legiació per a qualsevol forma d'exercici professional, sense diferenciació entre les diferents formes d'exercici.

  Igual que és necessària la col·legiació per a l'exercici de l'activitat professional, és garantia complementària l'existència de la possibilitat de la baixa col·legial quan s'hagi finalitzat l'exercici professional de manera permanent.

  A aquests efectes cal considerar-se un col·legiat aturat com en expectativa de treball i per tant no procediria la seva baixa de manera definitiva llevat que manifesti el contrari segons el procediment establert.

  "

  Com resum de l'anterior cal destacar:

  1. La col·legiació és obligatòria per a l'exercici professional (art. 3.2 de la Llei de Col·legis Professionals i Disposició Transitòria Quarta de la Llei Òmnibus)
  2. N'hi ha prou amb una única col·legiació, encara que es realitzin treballs en diverses demarcacions territorials (art. 3.3 LCP).
  3. La col·legiació ha de tenir lloc al Col·legi en el qual el tècnic tingui establert el seu domicili professional únic o principal (art. 3.3 LCP).

  Més en aquesta categoria: « Cal visar, però, per què?

  Introdueix text a buscar

  Escull la categoria de notícies

  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears

  Els Professionals de l'Enginyeria Tècnica Minera ha estat, de sempre, els encarregats de contribuir i posar al servei de la societat els coneixements teoricopràctics adquirits a les escoles universitàries Tècniques de Mines, a fi d'obtenir i proveir dels recursos naturals necessaris per a el desenvolupament del país.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.