• 93 215 13 59
 • comunicacio@colegiominas.com
  Catalan Spanish

  Codi Deontològic

  S'entén per "deontologia", etimològicament, "Tractat de l'haver de ser" per tant és el conjunt de normes que defineixen quins han de ser els deures o obligacions de tots aquells que exerceixen una mateixa professió.

  Els col·legis professionals tenen atribuïdes com a funció essencial: (article 5.j de la Llei de Col·legis Professionals):

  “Ordenar en l'àmbit de la seva competència l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per l'ètica i dignitat professional i pel respecte degut als drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.”

  El Col·legi, per dur a terme aquesta funció fonamental, disposa de potestat per desenvolupar no només la Normativa Deontològica sinó també la potestat disciplinària, per tant, per ordenar l'exercici de la professió, els col·legis han de dotar-se de normes que regulin l'exercici de la professió i dotar- se d’altres eines per poder reaccionar davant de la vulneració d'aquestes normes.

  Les Normes Deontològiques no solament tenen un caràcter programàtic, sinó que una vegada que arriben a una plasmació positiva, passen a ser part de l'ordenament i són per tant vinculants amb una força coactiva que les imposa. El dret penal de regularà quins són els càstigs a imposar quan les conductes atemptin als mínims exigibles. Per això, les conductes que estiguin específicament assenyalades en aquestes Normes podran ser objecte de determinades penalitzacions. La infracció de les normes deontològiques poden constituir, a més de les ètiques, infracció de les Normes legals, per tant, aquesta conducta serà repercutible no només des del punt de vista deontològic sinó que serà creditora a una sanció penal, a més de col·legial.

  Les Normes Deontològiques esdevenen doncs normes d'obligat compliment per a tots els professionals i així ho expressa la nombrosa jurisprudència que tant el Tribunal Suprem com el Constitucional, han vingut reiterant: "Per la seva banda les normes deontològiques d'actuació professional no tenen mer caràcter programàtic ni disposen per si soles de força obligatòria per als col·legiats, sinó que per contra van ser aprovades per la immediata observança per tots ells i a tots és de la seva aplicació ".

  Així les regles deontològiques tenen per finalitat:

  - Limitar responsabilitats professionals.

  - Promoure l'increment dels coneixements científics i tècnics, així com la seva compartició i divulgació entre els professionals.

  - Definir el comportament correcte del professional amb els seus clients, amb altres professionals, amb els organismes públics i amb la Societat en general.

  - Evitar la competència deslleial i l'intrusisme - Mantenir i millorar el prestigi de la professió i dels professionals.

  - Perseguir un constant perfeccionament en les tasques professionals.

  - Facilitar l'adequat funcionament del Col·legi.

  - Coordinar les relacions entre companys.

  - Atendre al servei públic.

  - Valorar la confiança com a factor important i decisiu en les seves relacions públiques.

  - Servir de base per a l'aplicació de mesures disciplinàries.

   

  Definicions

  Per enginyer tècnic de mines s'entendrà indistintament als Enginyers Tècnics de Mines i de Grau en les seves diferents especialitats, als Perits de Mines i als Facultatius de Mines adscrits al Col·legi.

   

   

  1.CAPÍTOL I. Relacions amb el col·legi

  Article 1.-L'enginyer tècnic de mines ha de complir els Estatuts Generals i els estatuts del seu propi Col·legi, així com els acords, disposicions i decisions de la Junta General i Junta de Govern.

  Article 2.-L'enginyer tècnic de mines mostrarà respecte i lleialtat als òrgans de govern i als membres que el componguin, quan intervinguin en tal qualitat, en tot cas haurà d'atendre amb la màxima diligència les comunicacions i citacions emanades d'aquells òrgans o dels seus membres, en l'exercici de les seves funcions.

  Article 3.-L’enginyer tècnic de mines haurà de contribuir a les necessitats econòmiques del Col·legi, estar al corrent en el pagament de les quotes ordinàries i extraordinàries, assumint totes les contribucions de qualsevol caràcter al fet que la professió es trobi subjecta, aixecant les càrregues comunes en la forma i temps, que legal o estatutàriament es fixi, qualsevol que sigui la seva naturalesa.

  Article 4.-L'enginyer tècnic de mines haurà de denunciar davant els òrgans de govern del Col·legi, tot acte d'intrusisme o exercici il·legal de la professió que arribi al seu coneixement.

  Article 5.- L’enginyer tècnic de mines haurà de denunciar davant del Col·legi, al qual pertanyi o en el qual estigui habilitat, els greuges que sorgeixin en l'exercici professional, o dels quals tingui coneixement que afectin qualsevol altre col·legiat.

  Article 6.- L'enginyer tècnic de mines haurà de participar, de la manera que s'estableixi, en les tasques i actes col·legials, especialment en les Assemblees i Eleccions per tal que els resultats arribin a la major representativitat.

  Article 7.- Tots els enginyers tècnics de mines que tinguin càrrecs directius del Col·legi han de complir les obligacions inherents al lloc que ocupin, amb la deguda dedicació, i independència de criteri. Tant els membres de la Junta de Govern com els Delegats de les seus provincials , tenen les següents obligacions:

  1- No utilitzaran les seus col·legials ni els seus mitjans per al seu ús personal o professional.

  2- No s’aprofitaran d’informació privilegiada que obtinguin del Col·legi per al seu benefici particular en l’exercici de l’activitat professional.

  3- Estarà obligat a posar en coneixement de la Junta Permanent la informació obtinguda mitjançant el seu càrrec per tal que aquesta es publiqui en els mitjans habituals de tal forma que tots els col·legiats es puguin beneficiar en igualtat de condicions.

  4- Es considerarà falta molt greu l’incompliment d’aquestes obligacions i s’obrirà el corresponent expedient sancionador.

  Article 8.- Qualsevol incompliment d'aquest Codi Deontològic, podrà comportar les sancions que Estatuàriament es contemplin.

   

  2. CAPÍTOL II. Relacions entre els col·legiats

  Article 9.- Entre els enginyers tècnics de mines ha d'haver fraternitat, lleialtat i respecte recíproc, evitant sempre competències deslleials, així com tota actuació que lesioni aquests principis.

  Article 10.- L'enginyer tècnic de mines haurà de contribuir amb els seus coneixements i experiència a l'intercanvi d'informació tècnica amb altres professionals i així obtenir la màxima eficàcia en el treball conjunt.

  Article 11.- La important cooperació professional i intercanvi d'informació general i experiència, ha d'existir no només entre professionals experts, sinó també i especialment ajudant els més joves i, en particular, als estudiants, futurs professionals, als quals auxiliaran i aconsellaran en tot allò que necessitin per a la seva adequada formació.

  Article 12.- L’enginyer tècnic de mines vetllarà pel prestigi i el bon nom de la professió, abstenint d'emetre, en presència de persones alienes, judicis o criteris negatius sobre les actuacions professionals de companys. Enjudiciarà la tasca, projectes o treball d'un altre company quan sigui requerit expressament, per l'autoritat competent, pel Col·legi o privadament per un client, havent d’emetre judici amb objectivitat evitant la difusió de la crítica.

  Article 13.- Els enginyers tècnics de mines hauran de ser objectius en les crítiques amb els treballs realitzats per altres companys i acceptar les crítiques amb total objectivitat.

  Article 14.- Quan un enginyer tècnic de mines pretengui exercitar una acció judicial contra un altre col·legiat, per assumptes professionals hauria de comunicar prèviament al degà-president la seva intenció, en nom de possibilitar un acord amistós.

  Article 15.- Quan un enginyer tècnic de mines substitueixi un company en un lloc de treball, s'entrevistarà amb ell, interessant-se per la situació del mateix, percepció d'honoraris, causes que motiven la substitució, etc. En el cas particular de les direccions facultatives en l'Exercici Lliure, es preocuparà que hagin estat degudament satisfets per l'empresari els honoraris del cessant.

  Article 16.- L’Enginyer tècnic de mines que per raons del seu càrrec, tingués alguna prerrogativa, que pogués ratllar la competència deslleial, disposarà sempre com a referent la igualtat d'oportunitats entre tots els seus companys

  Article 17.- La relació de l'enginyer tècnic de mines amb altres professionals podrà tenir caràcter habitual o ocasional i en cada cas, les funcions han de quedar perfectament definides, així com el règim econòmic a què hagi de respondre cada col·laboració.

   

   

  3. CAPÍTOL III. Relació de l’enginyer tècnic de mines amb els clients, empreses o administracions on exerceixi el seu treball.

  Article 18.- L’enginyer tècnic de mines estarà obligat a vetllar, sobretot, pels interessos del seu client, sempre que no vagin en contra de l'interès de la societat. A aquest efecte, no acceptarà encàrrecs que, sabent-ho, pugui incórrer en un delicte o que atemptin contra les presents normes deontològiques.

  Article 19.- Abans d'acceptar un encàrrec, l'enginyer tècnic de mines informarà al Pàgina 5 de 5 client del previsible treball i de la forma de percebre els honoraris.

  Article 20.- L'enginyer tècnic de mines està obligat a realitzar els seus treballs amb lleialtat i diligència, reciclant periòdicament per a un complet desenvolupament professional. En aquest sentit, recorrerà als millors mètodes i tècniques per dur a terme l'encàrrec del client.

  Article 21.- L'enginyer tècnic de mines ha d'assessorar al client amb la deguda diligència sobre la tasca que aquest li desitja encomanar, informant-vos sobre la marxa de la mateixa una vegada contractada. Això comporta una definició clara dels seus serveis, facilitant a més la comprensió dels problemes que es puguin produir.

  Article 22.- L’enginyer tècnic de mines facilitarà les condicions necessàries per al desenvolupament professional del personal al seu càrrec.

  Article 23.- L’enginyer tècnic de mines quan participi d'un treball en equip, conjuntament amb altres professions, ha d'actuar amb ple sentit de responsabilitat en l'àrea concreta de la seva intervenció. Així mateix, contribuirà amb els seus coneixements i experiència a l'intercanvi d'informació tècnica a fi d'obtenir la màxima eficàcia en el treball conjunt.

  Article 24.- L’enginyer tècnic de mines només podrà acceptar un projecte o treball per al qual estigui facultat i es pugui responsabilitzar. Els seus honoraris els establirà lliurement i d'acord amb la lleial competència, cuidant que la seva quantia li permeti mantenir el prestigi personal i la dignitat que l'exercici professional requereix.

  Article 25.- L’enginyer tècnic de mines no divulgarà sense consentiment de l'Empresari la documentació i informació obtinguda, com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat professional.

  Article 26.- L’enginyer tècnic de mines en l'Exercici Lliure ha de tenir subscrit en tot moment, una assegurança de responsabilitat civil, d'acord amb els riscos de la seva professió i per un import raonable segons el costum del mercat.

  Article 27.- Quan un enginyer tècnic de mines intervingui en l'adjudicació d'una obra en què participi, subministrarà per igual a tots els licitadors idèntica informació, quedant-li prohibit comunicar dades sobre les altres ofertes.

  Article 28.- L’enginyer tècnic de mines en l'exercici de la seva professió, tindrà aquest Codi Deontològic com a referent en tot moment.

   

   Aprovat en Junta General Ordinària de 21 d’abril de 2017

  La informació d'aquest portal de transparència està revisada a desembre de 2021

  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears

  Els Professionals de l'Enginyeria Tècnica Minera ha estat, de sempre, els encarregats de contribuir i posar al servei de la societat els coneixements teoricopràctics adquirits a les escoles universitàries Tècniques de Mines, a fi d'obtenir i proveir dels recursos naturals necessaris per a el desenvolupament del país.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.