• 93 215 13 59
 • comunicacio@colegiominas.com
  Catalan Spanish

  Les organitzacions col·legials estan subjectes al principi de transparència en la seva gestió. Per a això, cadascuna d'elles haurà d'elaborar una Memòria Anual que contingui almenys la informació relativa a l'Informe anual de gestió econòmica, incloent les despeses de personal prou desglossades.

  La Memòria es publica l'endemà de la seva aprovació a la Junta General del primer semestre de cada any.

  A continuació, es presenten els enllaços a les memòries de gestió corresponent als últims exercicis tancats, que inclouen la informació d'obligada publicació.

  Exercicis tancats:

  MA 2017 MA 2018 MA 2019

  MA 2020 

   

  La informació d'aquest portal de transparència està revisada a desembre de 2021

  Organigrama 07112022

   

   La informació d'aquest portal de transparència està revisada a desembre de 2021 

  Són fins essencials i fonamentals del Col·legi els que a títol enunciatiu es presenten a continuació:

  1. L'ordenació, en l'àmbit de la seva competència i d'acord amb allò establert per les lleis de l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Mines en totes les seves formes i especialitats i a més, d'acord amb el que preveu l'Ordre CIN/306/2009, la representació exclusiva d'aquesta professió i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats, així com la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris, tot això sense perjudici de les competències de les Administracions públiques per raó de la relació funcional, ni de les Organitzacions Sindicals i Patronals en l’àmbit específic de les seves funcions.
  2. La promoció, la salvaguarda i l'observança dels principis deontològics i ètics de la professió d'enginyer tècnic de mines i de la seva dignitat i prestigi.
  3. La promoció i el foment del progrés de les activitats pròpies de la professió, del desenvolupament científic i tècnic de la professió, així com de la solidaritat professional i del servei de la professió a la societat.
  4. La col·laboració amb els poders públics en la consecució dels drets individuals i col·lectius reconeguts per la Constitució.
  5. Afavorir els ensenyaments tècnics professionals i de recerca relacionats amb la carrera, facilitant la formació de titulats universitaris aptes per a les seves diverses funcions, promovent a aquest efecte l'entesa entre els centres d'ensenyament i les empreses, a fi d'obtenir el màxim nivell intel·lectual, cultural i d’aplicació dels Enginyers Tècnics de Mines i de Graus en Mines i Energia.

  El compliment d'aquestes finalitats es desenvoluparà en l'àmbit estrictament professional, i queden excloses aquelles activitats que la Constitució atribueix específicament a altres òrgans i institucions.

  Per al compliment dels seus fins, el Col·legi exercirà les funcions següents:

  1. Facilitar als seus col·legiats l'exercici de la professió, procurant la germanor entre tots.
  2. Ostentar la representació i la defensa del Col·legi i els col·legiats davant l'Administració, les Institucions, els Tribunals, les Entitats i particulars, amb la legitimació per ser part interessada en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals en defensa dels seus drets.
  3. Assessorar l'Administració, les Institucions, les Entitats i els particulars en matèria de la seva competència, emetent informes i resolent les consultes que li siguin formulades.
  4. Informar dels projectes de llei i les disposicions d'un altre rang que es refereixin a les condicions generals de l'exercici professional, incloent-hi la titulació requerida i les incompatibilitats.
  5. Defensar els drets i els interessos legítims dels col·legiats en l'exercici de la seva professió, impedint i, si escau, denunciant davant l'Administració i Tribunals de Justícia, tots els casos d'intrusisme professional que afecti l'exercici de la professió col·legiada.
  6. Participar en els consells o els organismes consultius de les diferents administracions públiques en matèria de la seva competència professional, quan les seves normes reguladores ho permetin, així com estar representat en els òrgans de participació social existents.
  7. Participar en l'elaboració dels plans d'estudi, i informar de les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió, mantenint-hi contacte, així com preparant la informació necessària per facilitar l'accés a la vida professional de nous col·legiats .
  8. Recollir i canalitzar les inquietuds i aspiracions dels col·legiats, elevant a les Administracions Públiques corresponents, aquells suggeriments que guardin relació amb el perfeccionament i amb les normes que regeixin els serveis que prestin o puguin prestar els col·legiats, tant a les Administracions Públiques com a les Entitats particulars.
  9. Estar representats als diferents òrgans de govern i representació de les Universitats.
  10. Facilitar al col·legiat un actiu i eficaç servei d'informació sobre els llocs de treball a desenvolupar tant pels Enginyers Tècnics de Mines com pels titulats de Grau en Mines i Energia, les ofertes de treball, plans industrials, cursos, jornades tècniques, etc., que permeti assolir un major grau de formació professional, i una millor entesa en les tasques d'actuació.
  11. Ordenar, en l'àmbit de la seva competència, i d'acord amb el que preveuen les lleis, l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per l'ètica i la dignitat professional i pel respecte degut als drets dels particulars, exercint, si cap, la facultat disciplinària a l'ordre professional i col·legial.
  12. Cooperar amb l'Administració de Justícia i altres organismes oficials en la designació de col·legiats que poguessin ser requerits per realitzar informes, dictàmens, taxacions, peritatges o altres activitats professionals, a l'efecte dels quals es facilitarà periòdicament i sempre que sol·licitin la relació de col·legiats disponibles a aquests efectes.
  13. Intervenir, per mitjà de la conciliació o arbitratge, en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre els col·legiats i, en general, procurar l'harmonia, col·laboració i solidaritat entre ells impedint la competència deslleial en l'exercici de la professió.
  14. Resoldre per laude, a instància de les parts interessades, les discrepàncies que puguin sorgir sobre el compliment de les obligacions dimanants dels treballs realitzats pels col·legiats en l’exercici de la professió.
  15. Realitzar el visat de projectes, informes, dictàmens, valoracions, peritatges i altres treballs que duen a terme els col·legiats en l’exercici de la seva professió, establint els cànons de visat conforme a les tarifes que pugui establir el Consell General.
  16. Elaborar criteris orientatius, als efectes exclusius de taxació de costes. Aquests criteris són igualment vàlids per al càlcul d'honoraris i drets que corresponen als efectes de taxació de costes en assistència jurídica gratuïta.
  17. Informar en els procediments judicials o administratius en què es discuteixin honoraris professionals.
  18. Garantir una organització col·legial eficaç, promovent el funcionament d'accions especialitzades, fomentant les activitats i els serveis comuns d'interès col·legial i professional en els ordres formatiu, cultural, administratiu, assistencial i de previsió. A aquests efectes, es podrà establir la col·laboració amb altres col·legis professionals i entitats legalment constituïdes.
  19. Administrar l'economia col·legial, repartint equitativament les càrregues mitjançant quotes d'aportació, recaptant-les, custodiant-les i distribuint-les segons el pressupost i les necessitats i portant una comptabilitat clara i rigorosa amb l’auditoria anual de comptes.
  20. Col·laborar amb el muntant que es designi al pressupost anual del Consell General dels Col·legis.
  21. Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals quan així ho demani expressament el col·legiat.
  22. Imposar, quan escaigui, i fer efectives les mesures disciplinàries relatives als col·legiats en la forma que s'estableix en aquests Estatuts.
  23. Promoure relacions entre els enginyers tècnics de mines dels diferents col·legis d'Espanya.
  24. Complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i especials, els estatuts professionals i el reglament de règim interior, així com les normes i acords adoptats pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència.
  25. Fer que tots els ingressos derivats, tant de les activitats que constitueixen el seu objecte social com aquelles procedents d'adquisicions, transmissions, interessos o qualsevol altra, siguin destinats a fins purament col·legials, socials i una altra finalitat específica acceptada com a objecte social de les tasques del Consell.
  26. Totes les funcions que li siguin atribuïdes per les disposicions vigents, i que beneficiïn els interessos professionals dels col·legiats.

   

  La informació d'aquest portal de transparència està revisada a desembre de 2021 

  ESTATUTS GENERALS

  En el B.O.E. nº 190 del 9 d’agost de 2003 s’ha publicat el REIAL DECRET 1001/2003, de 25 de juliol, pel que s’aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics de Mines i de Facultatius i Perits de Mines, i del seu Consell General.

   Accés al document

  ESTATUTS PARTICULARS

  Estatuts Particulars del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears, aprovats el dia 21 abril de 2017 en Junta General convocada a efecte i ratificats.

   Accés al document

   

  La informació d'aquest portal de transparència està revisada a desembre de 2021

  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears

  Els Professionals de l'Enginyeria Tècnica Minera ha estat, de sempre, els encarregats de contribuir i posar al servei de la societat els coneixements teoricopràctics adquirits a les escoles universitàries Tècniques de Mines, a fi d'obtenir i proveir dels recursos naturals necessaris per a el desenvolupament del país.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.